Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Podium verhuur noord.

De wederpartij van Podium verhuur noord is degene aan wie Podium verhuur noord enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Podium verhuur noord gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Podium verhuur noord gesloten overeenkomsten waarbij Podium verhuur noord zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Podium verhuur noord slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Podium verhuur noord en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

1.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Podium verhuur noord zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.5 Indien Podium verhuur noord niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Podium verhuur noord in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.6 Indien en voor zover voor Podium verhuur noord gedragscodes, gedragsregels en/of beroepsregels gelden, maken deze per definitie deel uit van de dienstverlening. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart opdrachtgever de daaruit voor Podium verhuur noord voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1 Offertes en tarieven van Podium verhuur noord zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie.

2.2 Aan Podium verhuur noord verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Podium verhuur noord, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Podium verhuur noord een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Podium verhuur noord is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per e-mail dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Podium verhuur noord, aan Podium verhuur noord heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Podium verhuur noord heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Podium verhuur noord wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Podium verhuur noord heeft bereikt.

2.5 Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Podium verhuur noord aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Podium verhuur noord gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Podium verhuur noord het tegendeel blijkt.

2.6 Opdrachtgever is gehouden te allen tijde te voorzien in een actueel en bereikbaar e-mailadres. Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Podium verhuur noord heeft bekend gemaakt en de wijziging door Podium verhuur noord is bevestigd, mag Podium verhuur noord erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem tot dan opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is Podium verhuur noord toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2 Voor zover Podium verhuur noord bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Podium verhuur noord is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 Podium verhuur noord is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2 bepaalde.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Podium verhuur noord wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Podium verhuur noord is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Podium verhuur noord beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Podium verhuur noord voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Podium verhuur noord, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Podium verhuur noord gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Podium verhuur noord uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Podium verhuur noord te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Podium verhuur noord aanleiding geeft, is Podium verhuur noord bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Betalingen door de opdrachtgever rechtstreeks aan de aanbieder

5.1 De betaling van de verschuldigde premie voor een verzekering geschiedt rechtstreeks door opdrachtgever aan verzekeraar, zonder tussenkomst van Podium verhuur noord.

5.2 Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Podium verhuur noord, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

5.3 De beslissing of een verzekerde dekking of voorziening vervalt of tijdelijk wordt opgeschort als gevolg van niet of niet tijdige betaling van de verschuldigde premie, is uitsluitend aan de verzekeraar.

5.4 Podium verhuur noord stuurt in de regel geen betalingsherinnering aan opdrachtgever bij niet, of niet tijdig voldoen van de door de verzekeraar in rekening gebrachte premies. Indien Podium verhuur noord bij uitzondering wel een betalingsherinnering aan opdrachtgever verstuurt, betekent dit in geen geval dat Podium verhuur noord vanaf dat moment gehouden is om in het vervolg telkens betalingsherinneringen te versturen.

5.5 Podium verhuur noord is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de door de verzekeraar aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Podium verhuur noord, afgesloten verzekeringen of voorzieningen niet of niet tijdig heeft voldaan.

Artikel 6: Termijnen

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Podium verhuur noord opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 7: Medewerking door de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Podium verhuur noord die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Podium verhuur noord zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Podium verhuur noord bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

7.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Podium verhuur noord verschafte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Podium verhuur noord alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Podium verhuur noord bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Podium verhuur noord wordt uitgekeerd, inclusief het door Podium verhuur noord te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Podium verhuur noord in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Podium verhuur noord alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Podium verhuur noord bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 Podium verhuur noord is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 Podium verhuur noord is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Podium verhuur noord gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Podium verhuur noord kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6 Podium verhuur noord is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Podium verhuur noord verzonden (e-mail)berichten Podium verhuur noord niet hebben bereikt.

8.7 Ondanks het feit dat Podium verhuur noord uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de internetsite en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Podium verhuur noord niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

8.8 Podium verhuur noord staat niet garant voor het ononderbroken en foutloos functioneren van haar internetsite, en voor de gevolgen van het beschadigd, niet of niet tijdig (kunnen) ontvangen of verzenden van e-mailberichten. Podium verhuur noord behoudt zich het recht voor om de informatie op de internetsite op elk moment te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

8.9 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.10 Podium verhuur noord is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdracht verstrekte inlichtingen.

8.11 Podium verhuur noord is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Podium verhuur noord, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Podium verhuur noord niet of niet tijdig heeft voldaan.

8.12 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Podium verhuur noord voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.13 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Podium verhuur noord indien Podium verhuur noord zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Podium verhuur noord is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Podium verhuur noord redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Podium verhuur noord ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Podium verhuur noord geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Podium verhuur noord kan worden gevergd.

Artikel 10: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

10.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

10.2 Door de opdrachtgever aan Podium verhuur noord verstrekte persoonsgegevens zullen door Podium verhuur noord niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Podium verhuur noord op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Podium verhuur noord, zal Podium verhuur noord de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Podium verhuur noord is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 In het geval van een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn en wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Groningen bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 12: Verval van recht

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook tegenover Podium verhuur noord in verband met door Podium verhuur noord verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.