Disclaimer

Informatie op deze website

De op deze website getoonde informatie is door Podium verhuur noord met zorg samengesteld, doch voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Podium verhuur noord kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. 

Geen aansprakelijkheid

Podium verhuur noord en de (eventuele) overige leveranciers aanvaardt/aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Podium verhuur noord geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Podium verhuur noord via deze internetsite. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Auteursrecht

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie van Podium verhuur noord en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap. Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Podium verhuur noord dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Podium verhuur noord onderhouden en Podium verhuur noord heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Podium verhuur noord geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Podium verhuur noord is het niet toegestaan links naar de internetsite van Podium verhuur noord aan te bieden. Podium verhuur noord behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Virussen

Podium verhuur noord heeft de gebruikelijke professionele maatregelen genomen om de infectie en/of overdracht van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten tegen te gaan. Podium verhuur noord houdt deze maatregelen voortdurend up-to-date. Podium verhuur noord kan echter niet voor 100% garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Podium verhuur noord sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel wordt voortgebracht door eventuele virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

Podium verhuur noord behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op deze internetsite aangeboden informatie en/of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Klachtenservice

Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Wij zullen ons uiterste best doen een passende oplossing voor u te vinden. U kunt contact met ons opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..